Opetussuunnitelma

LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Tanssin taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta ja Opetushallituksen julkaisemiin opetussuunnitelmien perusteisiin.

Lappeenrannan Tanssiopistolla annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaista tanssin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tanssiopiston opetussuunnitelmat uudistettiin vuonna 2018 Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen uudet opetussuunnitelmat ovat käytössä kaikilla opetuksemme asteilla.

Lappeenrannan Tanssiopiston opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja sekä antaa monipuolinen näkemys tanssista ja tanssiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Opetuksessamme huomioimme oppilaidemme yksilölliset erot ja tuemme oppilaidemme kehittymistä heidän omista lähtökohdistaan. Opetuksemme lähtökohtana on ajatus ”Tanssia tosissaan, mutta ei totisena”.

Laajan oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaamme saavat kunkin opintokokonaisuuden päätyttyä todistuksen. Syventäviin opintojen suorittamiseen sisältyy myös lopputyön tekeminen. Tanssin syventävien opintojen loppupuolella kunkin ryhmän opettaja tiedottaa oppilailleen lopputyön suorittamisesta.

Yleisen oppimäärän mukaan opiskelevat saavat  yleiset- ja teemaopinnot suoritettuaan tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen.

Omien tanssiopintojen etenemistä voi helposti seurata Eepos-järjestelmän kautta, johon jokainen oppilaamme on saanut omat tunnukset, joilla kirjautua järjestelmään.

Pyydettäessä oppilaamme saa opintotodistuksen siihen mennessä suoritetuista opinnoista. Opintotodistus pyydetään Tanssiopiston toimistosta. Huomion arvoista on, että lukio- ja muissa 2. asteen opinnoissa tanssin taiteen perusopetuksen opintoja voidaan hyväksilukea – eli voit esimerkiksi joitakin lukio-opintojasi korvata tanssiopinnoillasi.

Tutustu Lappeenrannan Tanssiopistoon syvemmin;

Lue: Lappeenrannan Tanssiopiston toiminta-ajatus ja arvot
Lue Tanssiopiston tarina, perustaja Sonja Tammelasta nykyhetkeen