Taiteen perusopetus – suomalainen hittituote

Missään muualla maailmassa ei ole suomalaisen taiteen perusopetuksen kaltaista järjestelmää, joka turvaa edullisen ja korkeatasoisen taideopetuksen jo aivan nuorillekin oppilaille ympäri Suomen. Taiteen perusopetus on kansainvälisesti ainutlaatuinen koulutus- ja harrastusmuoto, joka on osoittanut laadukkuutensa ja vakiinnuttanut asemansa Suomen koulutusjärjestelmässä.

Vuonna 1998 voimaan tullut Laki taiteen perusopetuksesta koskee arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataidetta, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia ja teatteria. Valtion tuen piirissä on tällä hetkellä 14 tanssikoulua ympäri Suomen mukaan lukien Lappeenrannan Tanssiopisto. Musiikin jälkeen tanssi on taiteen perusopetuksen toiseksi suosituin harrastusmuoto.

Tanssikoulun on haettava tanssin taiteen perusopetuksen järjestämislupaa joko kunnalta tai opetusministeriöltä. Lupa myönnetään hakijalle, joka pystyy esittämään valtakunnallisia opetussuunnitelmaperusteita vastaavan paikallisen, tasolta toiselle etenevän, tavoitteellisen opetussuunnitelman.

OPETUSSUUNNITELMA ANTAA TAIDEPEDAGOGIKALLE SUUNTAVIIVAT

Opetussuunnitelma on näin ollen laadun tae. Lappeenrannan Tanssiopisto on antanut ansiokkaasti tanssin taiteen perusopetusta jo vuodesta 1994 lähtien. Alkuun Tanssiopiston järjestämislupa oli Lappeenrannan kaupungin myöntämä. Vuodesta 2000 lähtien tanssin taiteen perusopetusta on Tanssiopistolla annettu opetusministeriön myöntämällä järjestämisluvalla yleisen että laajan oppimäärän mukaan, jolloin yleinen oppimäärä tarkoittaa viikkotuntimäärältään suppeampaa ja laajempi tuntimäärältään intensiivisempää opetusta. Yleinen oppimäärä on luonteeltaan taidealaan johdattelevaa, laaja oppimäärä puolestaan antaa mahdollisuuden syventää kyseisen taidelajin, esimerkiksi tanssin osaamista jo 7 ikävuodesta alkaen.

Vuonna 2017 uusituissa valtakunnallisissa opetussuunnitelmaperusteissa erityistä huomiota kiinnitettiin pedagogiikan oppilaskeskeisyyteen, motivoivaan oppimisympäristöön sekä oppilaan oman aktiivisuuden ja luovuuden kannustamiseen.

Valtakunnallisesti on siis haluttu antaa taidepedagogiikalle suuntaviivat sekä velvoittaa taiteen perusopetuksen luvanhaltijat ja koulutuksenjärjestäjät määrittelemään paikalliset arvonsa, toiminta-ajatuksensa sekä oppimis- ja oppilaskäsityksensä oppilaskeskeisyyttä tukevalla tavalla.

Opetussuunnitelma tarkoittaa myös opetettavan taidon kuvaamista ja määrittelyä laadullisina ja määrällisinä tavoitteina. Lisäksi opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tanssioppilaitoksen käytännöt esimerkiksi oppilasarvioinnin ja palautteenannon kohdalla. Oppilaalle tulee tarjota paikalliseen suunnitelmaan kirjattu määrä opetusta oppilaitoksen arvojen mukaisen pedagogisen näkemyksen mukaan toteutettuna ja arvioituna. Samoin opettajalla tulee olla muodollinen pedagoginen pätevyys opettajaksi. Kaikki tämä varmistaa opetuksen laadullisten ja sisällöllisten tavoitteiden toteutumista.


Opetussuunnitelma elää ajassa. Sitä käytetään oppilaitoksen toiminnan suunnittelussa ja toiminnan arvioinnissa. Pedagogisilta tavoitteiltaan korkeatasoisessa oppilaitoksessa kerätään sidosryhmiltä ja oppilailta palautetta opetuksen toimivuudesta ja käydään jatkuvaa keskustelua oman opetussuunnitelman ajantasaisuudesta. Opetussuunnitelma on paitsi kokonaisvaltainen suunnitelma ja tietopaketti oppilaitoksen toiminnasta myös taustatuki oppilaitoksen koko henkilökunnan työlle.

LINKIT Opetushallituksen sivuille:
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
(pdf, 1.82 MB)

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
(pdf, 1.85 MB)

Artikkelin kirjoittaja
Hannele Niiranen
FM, tanssija, tanssinopettaja, koulutus- ja taidehallinnon ammattilainen, vapaa kirjoittaja