Tanssiharrastus kehittää lapsen motorisia taitoja

Tanssiharrastus edesauttaa pienen lapsen motoristen taitojen kehittymistä, kuten esimerkiksi liikkumistaitoja, rytmitajua, tasapainoa ja koordinaatiokykyä. Samalla lapsi oppii toimimaan ryhmässä, kehittää luovuuttaan ja pääsee nauttimaan yhdessä liikkumisen riemusta.

Lapsen motorinen kehitys on tärkeä osa kasvua ja liikunnallisten taitojen kehittymistä. Lapsuuden aikainen motoristen taitojen kehittyminen luon pohjan myöhemmälle liikunnalliselle aktiivisuudelle ja liikuntaharrastuksille.

Motoriset taidot on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: karkeamotorisiin taitoihin, kuten juokseminen ja hyppääminen, hienomotorisiin taitoihin, kuten kirjoittaminen ja kengännauhojen solmiminen, sekä havaintomotorisiin taitoihin, jolla tarkoitetaan sitä, miten lapsi osaa hahmottaa omaa kehoaan suhteessa ympäristöönsä.

Vanhemmat voivat omalla toiminnallaan tukea ja havainnoida lapsen motoristen taitojen kehittymistä. Lapsen liikkumista voi tarkastella tasapainon, liikkumisen ja erilaisten välineiden käsittelyn kautta. Havainnointi auttaa tunnistamaan ne asiat, joissa lapsi mahdollisesti tarvitsee aikuisen tukea, jolloin tilanteeseen pystytään reagoimaan ajoissa. Tässä ovat apuna myös Lappeenrannan Tanssiopiston ammattitaitoiset tanssinopettajat. Motorinen oppiminen on prosessi, jonka avulla hankitaan, täydennetään ja käytetään motorisia tietoja, taitoja ja kokemuksia.

Tanssin hyödyt pienen lapsen motoriselle kehitykselle

Tanssiharrastus kehittää monipuolisesti lapsen motorisia taitoja. Alle kouluikäisten tanssitunneilla tanssiminen ja tanssin opettaminen kulkevat käsi kädessä motoristen perustaitojen oppimisen kanssa. Tanssi kehittää kuitenkin myös kyseisen tanssilajin kannalta olennaisia taitoja ja liikkeitä, joita ei välttämättä tarvita arjessa. Tällaisia liikkeitä on paljon esimerkiksi baletissa ja usein ne vaativat hienomotoriikkaa, notkeutta ja tasapainoa. Näin myös lapsen hienomotoriset taidot kehittyvät.

Tanssitunneilla musiikki on vahvasti läsnä, jolloin lapsi oppii yhdistämään musiikin ja liikkeen oikea-aikaisesti. Näin reaktio- ja suuntautumiskyky kehittyvät. Suuntautumiskyvyllä tarkoitetaan kykyä hallita kehoa erilaisissa asennoissa ja tilanteissa sekä kykyä ohjata ja muuttaa kehon liikkeitä ajan, asennon ja tilan suhteen.

Tanssin pyörteissä kehittyvät myös rytmitaju, eli rytmittämiskyky sekä staattinen ja dynaaminen tasapaino. Kaikki liikkuminen edellyttää tasapainoa, mutta tanssitunneilla tehtävät liikkeet, kuten esimerkiksi yhdellä jalalla seisominen tai varpaille nousut, kehittävät tasapainokykyä erityisen hyvin.

Tanssissa yhdistyvät liikunnalliset taidot, leikki ja yhdessä oppiminen

Tanssi on tarpeellinen osa lasten liikuntakasvatusta, sillä tanssitunneilla on paljon harjoituksia, jotka kehittävät lapsen liikkumistaitoja, rytmitajua, tasapainoa ja koordinaatiokykyä. Samanaikaisesti lapsi saa tanssin avulla käyttää omaa luovuuttaan ja kehoaan kokonaisvaltaisesti. Tanssimisen myötä lapsi tutustuu kehoonsa ja kehittää sen hallintaa. Yhdessä nämä molemmat luovat pohjaa motorisille taidoille ja liikunnalliselle kehitykselle.

Lappeenrannan Tanssiopiston tanssitunneilla lapsi pääsee kokeilemaan erilaisia asentoja ja liikkeitä omien kykyjensä mukaan opettajan kannustuksella. Motoriset taidot kehittyvät ohjaajan ja muiden lasten esimerkin kautta ja lapsi saa kokea onnistumista ja yhdessä tekemisen riemua. Tanssitunnit ovat erinomainen mahdollisuus lapsen liikuntataitojen kehittämiseen, jossa kehittyvät myös voima, ketteryys ja liikkuvuus.

Tanssissa yhdistyvät lapsen motoristen taitojen kehittyminen, leikki, luovuus, yhdessä liikkumisen ilo ja taiteen mahdollisuudet. Lappeenrannan Tanssiopistolla eri-ikäisille lapsille on erilaisia ohjattuja tanssiryhmiä ja -tunteja, joissa lapsi oppii motoristen taitojen lisäksi myös ryhmässä toimimista, sosiaalisia taitoja ja sääntöjen noudattamista.

Tanssi on monipuolinen laji, joka kehittää motoristen taitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Tanssiharrastus toimii osana liikuntakasvatusta ja tarjoaa lapselle mahdollisuuden itseilmaisuun sekä luovuuden kehittämiseen leikillisyyden kautta.

Lähteet:
www.neuvokasperhe.fi/liikunta/lapsen-motoristen-taitojen-vahvistaminen
3–6-VUOTIAIDEN MOTORINEN KEHITYS TANSSINOPETUKSESSA (pdf)
LASTEN TANSSIKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA (pdf)
TAITOHARJOITTELUOPAS (pdf)