Tanssiminen auttaa pienen lapsen sosiaalista kehitystä

Tanssitunneilla lapsi oppii itsesäätelykykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmässä toimimista. Näin ollen tanssi edistää lapsen sosiaalista kehitystä. Tanssin avulla lapsi pääsee myös tutustumaan kehoonsa ja ilmaisemaan itseään luovin keinoin.

Sosiaalisten taitojen kehittyminen alkaa jo vauvaiässä, sillä lapsi on syntymästään saakka aktiivinen yksilö, joka pyrkii ilmaisemaan itseään sekä hakemaan kontaktia muiden kanssa. Iän myötä lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät ja monipuolistuvat ja lapsi oppii uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Sosiaalisten taitojen kehittyminen on yksi lapsen kehityksen osa-alueista, johon kuuluvat muun muassa lapsen vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky olla ja toimia muiden lasten kanssa erilaisissa ryhmätilanteissa. Siihen kuuluvat myös tunne-elämän kehitys, empatian oppiminen, moraalinen kehitys ja leikkitaidot.

Lapsuuden aikainen sosiaalisten taitojen kehittyminen luo pohjan vuorovaikutukselle ja sosiaalisille suhteille. Lapsen sosiaalista kehitystä voi tukea harjoittelemalla leikkitaitoja ja erilaisia vuorovaikutustilanteita yhdessä lapsen kanssa. Myös varhaiskasvatus ja harrastustoiminta, kuten esimerkiksi tanssitunnit, tukevat lapsen sosiaalista kehitystä.

Tanssiharrastus edistää lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä

Tanssiminen edesauttaa pienen lapsen sosiaalisen taitojen kehittymistä, sillä tanssiin liittyy musiikillisuuden, kehonhallinnan ja estetiikan lisäksi vahva sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen puoli. Vaikka tanssi on luovaa itseilmaisua, siihen liittyy myös yhteisiä pelisääntöjä, kuten työskentelyrauha ja muiden kunnioittaminen. Edellä mainittujen asioiden oppiminen on olennainen osa pienen lapsen sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalista kehitystä.

Tanssin avulla lapsi oppii myös tulkitsemaan ja havainnoimaan sitä, miten kohdata ja lähestyä muita. Tanssitunneilla tehtävien erilaisten kontaktiharjoitusten avulla lapsi oppii hyväksymään muut, huomioimaan ympärillään olevat sekä luottamaan muihin.

Tanssi on hyvä tapa kehittää ryhmätyötaitoja, sillä tanssitunneilla kaikki harjoittelevat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja jokaisella on tärkeä rooli ryhmässä. Ryhmässä toimimisen myötä lapsi sisäistää myös yhteistyön merkityksen, kehittyy yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Tanssin avulla lapsi saa käsitellä tunteitaan ja rikastuttaa vuorovaikutustaan muiden kanssa. Tanssi voidaankin nähdä kommunikointina liikkeen avulla, joka edistää lapsen vuorovaikutustaitoja, sosiaalista kehitystä ja empatiakykyä.

Tanssiminen parantaa itsetuntoa ja kehittää itsesäätelykykyä

Lappeenrannan Tanssiopistolla alle kouluikäisten lasten tanssitunneilla pääpaino on luovassa ilmaisussa, yhteisessä tekemisessä ja leikissä. Tunneilla tutustutaan tanssin eri elementteihin kullekin ikätasolle sopivalla tavalla nauttien tanssin ja liikunnan ilosta. Tanssin avulla myös aremmat lapset pääsevät osaksi luovaa toimintaa ja saavat onnistumisen kokemuksia, sillä luovassa tanssissa ei ole oikeita tai vääriä tapoja liikkua.

Tanssi lisää lapsen kehotietoisuutta, jonka myötä hän pääsee myös lähemmäs omia tunteitaan, mikä on ensimmäinen askel kohti itsesäätelytaitojen kehittymistä. Lapsen itsesäätelykyvyllä tarkoitetaan kykyä säädellä tunteita, käyttäytymistä ja kognitiivista toimintaa. Se ohjaa lapsen käyttäytymistä vuorovaikutuksessa muiden kanssa: lapsi voi esimerkiksi kontrolloida tunteidensa ilmaisua muiden seurassa. Itsesäätelykyvyllä on suuri merkitys, kun lapsi muodostaa vuorovaikutussuhteita.

Tanssitunneilla tehtävät harjoitukset ja ryhmässä toimiminen auttavat lasta selviytymään emotionaalisista ja kognitiivisista haasteista ja lisäävät keskittymiskykyä. Tanssiharrastuksen myötä opittavat vuorovaikutustaidot toimivat perustana myös pienen lapsen itsetunnon kehittymiselle. Tanssi kehittää myös lapsen kykyä tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta. Kyseiset taidot ovat tärkeä osa lapsen sosiaalista kehitystä ja vuorovaikutustaitoja.

Tanssi kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Tanssitunnilla kehittyvät lapsen itsesäätelytaidot, jotka ovat tärkeä osa vuorovaikutusta.

Lähteet:
www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys
PÄIVÄKODIT TUKEMASSA LASTEN SOSIAALISIA TAITOJA JA
SOSIAALISTA KEHITYSTÄ (pdf)
LUOVA TANSSI LAPSEN TUNNETAITOJEN TUKIJANA (pdf)
TANSSIKASVATUS JA LUOVA LIIKUNTA LAPSEN KOKONAISVALTAISEN
KASVUN JA KEHITYKSEN VAHVISTAJINA VARHAISKASVATUKSESSA (pdf)